Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

FIFA praktijken binnen de KNVB

<b>Bestuursmodel</b> In dat nieuwe bestuursmodel komt er een tweehoofdige directie met de volledige bestuursbevoegdheid. Het thans nog deels op basis van regiovertegenwoordiging samengestelde onbezoldigde bestuur verdwijnt en maakt plaats voor een betaalde raad van toezicht, zonder binding met achterban of regio’s. De enige formele inspraak van de leden zal dan nog plaats kunnen vinden door 100 leden van de nieuw samen te stellen ledenraad die twee maal per jaar vergadert en begroting en beleidsplan goedkeurt en achteraf de verantwoording afneemt. Op materieel gebied, allerlei praktische voetbal zaken, is de inspraak van clubs en leden straks vrijblijvend. Ze mogen zich wel uiten, worden soms via internet geraadpleegd (enquête-achtig) maar een afdwingbare stem komt te vervallen. Alle adviescolleges, nu nog middels afgevaardigden van de regio’s en deskundig op deelgebieden, worden afgeschaft. Overleg en contact met de leden en clubs vindt straks alleen nog maar op informele wijze plaats. Deze wijziging komt nog geen jaar na de vorige wijziging, waarin de regio- en districtsvergaderingen, alsmede de districtsbesturen werden afgeschaft. Dat waren organen en halfjaarlijkse vergader cycli waarbinnen de verenigingen en leden op formele wijze hun inspraak konden doen gelden. De nu op handen zijnde centralisatie legt vrijwel alle macht bij de arbeidsorganisatie, de mensen in loondienst bij de KNVB. <b>Financieel gat</b> Aanleiding is indirect het feit dat afgelopen jaar een enorm financieel gat bij de KNVB amateurvoetbal aan het licht is gekomen, waarvan tot nu toe niet duidelijk naar buiten gecommuniceerd is wat daarvan de oorzaak is. Dat kan in elk geval niet het bestuursmodel zijn, althans niet in de mate waarin het probleem geschetst wordt. De omvang van het probleem is zo groot dat meer dan 10% van de medewerkers, 50 FTE, in maart gedwongen ontslagen zijn en intussen de contributies en overige tarieven van de KNVB fors zijn verhoogd. Toen het financiële probleem aan het daglicht kwam heeft de toenmalige directeur ontslag genomen en is de penningsmeester, zelf dus in elk geval formeel in hoge mate mede verantwoordelijk voor het ontstaan van het probleem, directeur geworden. Het bestuur is blijven zitten. De slager keurt zijn eigen vlees. Toen het idee van een nieuwe bestuurlijke hervorming aan de orde kwam heeft dat in maart – althans toen pas naar buiten toe – geleid tot het opstappen van de voorzitter en vicevoorzitter van het bestuur amateurvoetbal. In plaats van toen als volledig bestuur de enig zuivere consequentie te trekken en op te stappen om zo plaats te maken voor een nieuw democratisch en reglementair verkozen bestuur zijn de zittenblijvers aangebleven en hebben de beoogde vernieuwing door gedrukt met behulp van een “onafhankelijk” advies van Adviesbureau Berenschot, dat voor zijn rapportage drie maanden kreeg waarbij de ledenconsultatie informeel was en bovendien in de vakantieperiode, waarbij veel leden ‘out of competition’ waren en dus niet te organiseren. <b>Beslissing</b> Het rapport is op 9 september verschenen en a.s. zaterdag 20 september moet de verenigingsraad erover beslissen, waarbij kennelijk ook nog eens vanuit het bondsbestuur en het betaalde voetbal druk wordt uitgeoefend het voorstel te volgen. Tijd om de leden te raadplegen en de tegenstanders een faire kans te bieden is er niet. Sterker nog, men vindt niet eens dat de leden over zo’n majeure ingreep geraadpleegd zouden moeten worden. Leden die wel meer dan 50% van de middelen van de sector amateurvoetbal bijeenbrengen. M.i. is dit een regenteske, elitaire, ondemocratische en ethisch onjuiste gang van zaken. Formeel niets op aan te merken, maar wat mag is nog niet geoorloofd.