Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Hoe zien de leden van uw vereniging er in 2040 uit?

Tot 2040 staan Nederland grote demografische veranderingen te wachten. Zoals de vergrijzing en de bevolkingskrimp die nu al in delen van het land optreedt. In veel gebieden staat niet vast of en wanneer er krimp gaat optreden. Waar de bevolking wel blijft groeien is grote onzekerheid hoe groot die groei dan zal zijn. Eén ding is zeker, de bevolkingsontwikkeling is de komende decennia nergens 'business as usual'. De verschillen tussen regio’s binnen Nederland lijken de komende decennia alleen maar toe te nemen. De te verwachten resterende groei concentreert zich in de Randstad en enkele andere dichtbevolkte regio’s in Nederland, terwijl krimp vooral optreedt in dunner bevolkte regio’s in de periferie van Nederland. <b>Gevolgen voor verenigingen</b> Wat voor gevolgen kunnen de demografische ontwikkelingen hebben op sportaccommodaties en wat betekent dit voor verenigingen? Op basis van CBS-cijfers (bevolkingsprognoses) heeft de KNVB de gegevens op een rij gezet. Deze informatie wil de KNVB graag delen met de verenigingen. De KNVB beseft dat het besturen van een vereniging een enorme uitdaging is. Verenigingen zijn (logischerwijs) meer bezig met de wedstrijden van het komende weekend, dan dat gekeken wordt naar ontwikkelingen op langere termijn. Maar bij ongewijzigd beleid kunnen de demografische ontwikkelingen grote gevolgen hebben. Met behulp van de tool "DemografieCoach" (zie www.demografiecoach.nl) is dit per individuele vereniging inzichtelijk te maken. Op basis van de ledengegevens via de DemografieCoach zijn verenigingen beter in staat in te spelen op toekomstige ontwikkelingen.