Download onze app..

..voor de beste ervaring op een mobiel apparaat.

Download voor iOS

Download voor Android

Samenwerking/fusie SVME, vv Eijsden en Oranje Boys voorlopig van tafel

Bij deze eerste informele gesprekken tussen Oranje Boys en SVME werd bekeken wat deze verenigingen al op korte termijn voor elkaar konden betekenen kijkend naar het aantal jeugdleden en -teams. Afgesproken werd om dit gedurende het najaarsseizoen verder bekijken. Dit werd als zodanig ook aan de achterban teruggekoppeld. Oranje Boys en SVME hebben gezamenlijk de KNVB uitgenodigd om zich te laten informeren over de diverse samenwerkingsvormen. Ook zijn hier de mogelijkheden van een fusie besproken. De KNVB merkte op een eventueel fusie traject zorgvuldig uit te voeren mede om de identiteit van de verschillende verenigingen niet verloren te laten gaan Tijdens de eerste informele gesprekken tussen enkele leden VV Eijsden en SVME heeft VV Eijsden direct aangegeven dat een samenwerking met de jeugd niet vrijblijvend is en dat er een concrete datum van een totale fusie (senioren en jeugd) moet zijn. Dit standpunt werd tijdens eerdere besprekingen ingenomen en was niet gewijzigd. SVME was (en is) van mening dat een fusie een gevolg kan zijn van een samenwerking, maar geen doel op zich is. Maar daarmee sluiten zij dit zeker niet uit! Dit wetende zijn de drie verenigingen opnieuw samen gekomen. Tijdens het eerste formele gesprek, met een afvaardiging waarin ook het besturen vertegenwoordigd waren, is het doel van het overleg vastgesteld:Toekomst van het (jeugd)voetbal in Gemeente Eijsden - Voor iedere voetballer/ster een plaats creëren die binnen haar of zijn talent past. SVME heeft dit doel middels de Algemene Leden Vergadering (ALV) aan haar leden voorgelegd. De leden hebben ingestemd met dit doel en aangegeven dat zij zich konden vinden in een samenwerking van de verschillende jeugdafdelingen per juli 2015. Hierbij is duidelijk aangegeven dat een samenwerking tussen de jeugdafdelingen op termijn mogelijk leidt tot één vereniging van senioren en jeugd. De uitkomst van de ALV van SVME is teruggekoppeld tijdens een nieuw overleg met de andere verenigingen. VV Eijsden heeft daarbij nogmaals aangegeven dat zij een concrete fusie datum willen vastleggen: 1 juli 2017 voor de gehele verenigingen. Dit werd door hen ook aan de ALV van VV Eijsden voorgelegd. De afvaardiging van Oranje Boys zou het standpunt van VV Eijsden en SVME ook aan haar leden voorleggen middels de ALV. Tijdens het overleg van de drie verenigingen op 12 november jl. gaf VV Eijsden dat haar ALV de fusie datum van 1 juli 2017 had bevestigd. De ALV van Oranje Boys had aangegeven dat een samenwerking van de jeugd tot de mogelijkheden behoort, maar voor de senioren lag dit moeilijker. Gezien de standpunten nog ver uit elkaar lagen, maar zowel VV Eijsden, Oranje Boys en SVME de intentie hadden met elkaar in gesprek te blijven, werd besloten om een afspraak te maken met de KNVB. Ter voorbereiding zouden zij enkele vragen van de verenigingen voorgelegd krijgen. Om nog in 2014 een gesprek te kunnen hebben met de KNVB werden zij de dag erna reeds ingelicht dat deze vragen aanstaande waren. Daarnaast zou Oranje Boys samen met VV Eijsden en SVME nagaan hoe er een invulling gegeven kon worden aan haar jeugdvoetbal na de winterstop. Zo ver is het echter niet gekomen. VV Eijsden heeft enkele dagen na het gesprek aangegeven niet verder te willen gaan met de gesprekken met SVME en vast te houden aan de uitkomst van hun ALV: fusie 1 juli 2017. Wel zullen zij verder gaan met de gesprekken met Oranje Boys. Tekst: website SVME <i>Het verhaal van vv Eijsden is net iets anders uitgelegd. Daarom hieronder de versie vanuit vv Eijsden-oogpunt. In de afgelopen maanden hebben SVME, Oranje Boys en VV Eijsden intensief gesproken over samenwerking (met name t.a.v. de drie jeugdafdelingen) en een fusie van de drie verenigingen, wat tot uitdrukking zou moeten komen in een nieuwe prachtige vereniging. Zoals door de voorzitter al verwoord tijdens de ALV in oktober is VV Eijsden een groot voorstander van een nieuwe vereniging, maar ook van samenwerking op het gebied van de jeugd. VV Eijsden stelde hierbij wel als voorwaarde, dat samenwerking met SVME en Oranje Boys op het gebied van de jeugd z.s.m. kon starten, mits beide verenigingen de intentie zouden uitspreken om te komen tot een fusie per 1 juli 2017. Helaas zijn beide verenigingen nog niet zover om dit laatste uit te willen spreken. Dit betekent dan ook, dat de gesprekken op dit moment niet hebben geleid tot enige vooruitgang t.a.v. samenwerking en een eventuele fusie. Wederom vinden wij dit een gemiste kans en stilstand is dan ook achteruitgang; bijzonder jammer. Wel is afgesproken dat - op verzoek van Oranje Boys - VV Eijsden en Oranje Boys gezamenlijk zullen bekijken of de jeugdspelers van Oranje Boys (E1 en D1) bij VV Eijsden kunnen worden ondergebracht in de voorjaarsreeks 2015. Tekst: vv Eijsden